Världens smartaste tandklinik

Med världens smartaste tandvårdsklinik menar vi att med hjälp av digitala hjälpmedel förbättra och utveckla arbetssätt, så att både patient och medarbetare upplever ett mervärde. Vid kliniken Folktandvården Idun kommer digitalisering genomföras fullt ut och arbetssätt och metoder kommer att optimeras. Ambitionen är att kunna bedriva digital tandvård genom samtliga processer.


Övergripande målsättning

Kliniken är avsett att tjäna som en testbädd för Folktandvården Västerbotten och tandvården generellt. Tanken är att här skall prövning av nya koncept och idéer genomföras för att sedan kunna införas på bred front, vid länets kliniker, eller förkastas efter genomförd testning. För att klara detta måste kliniken utrustas ändamålsenligt och bemannas med erforderlig personal som har en öppen och positiv inställning till förändring. Idén för denna målsättning har utmynnat genom samarbete mellan VLL Innovation AB, gruppen standardiserade tandvårdskliniker och ett antal omvärldsspaningar vid olika kliniker och företag.

För att kunna optimera arbetssätt och genomföra digitalisering fullt ut har även ett tandtekniskt laboratorium knutits till kliniken i direkt anslutning. Meningen med detta är att ge möjlighet att bedriva digital tandvård genom samtliga processer där detta kan appliceras och därigenom underlätta detta arbete och ge god logistik i alla faser med korta ledtider.

Driftsformer
Kliniken bedrivs i projektform under en initial period om 2 år under ledning av en projektägare. Styrgruppen utgörs av två personer från gruppen standardiserade kliniker, varan en också är verksamhetschef för FTV Syd, lektor från institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap UmU, ekonomichef FTV, HR-chef FTV, tandvårdsdirektör och avdelningschef för kliniken och verksamhetschef för FTV Tandtekniska.

Kliniken drivs som en avdelning som placeras i basenhet FTV Syd. Rekrytering av en avdelningschef lämpad för uppdraget har slutförts. Den tandtekniska verksamheten har sin organisatoriska placering inom enheten FTV Tandtekniska.

Målsättningen med kliniken är innovation och testbädd. Kliniken har till uppgift att i första hand uppfylla denna målsättning vilket innebär att gängse nyckeltal (patienttid, intjäning, patientflöde per behandlare mm) inte är direkt applicerbara men att en god ekonomisk hushållning skall eftersträvas.